TOPIK II 실전모의고사 (43강)
0점 (0개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 90일
 • 학습시간 22:57:31(43강)
 • 강좌 TOPIK II 실전모의고사 (43강)

1,500,000VND

강좌소개

강좌 소개

- 이화 여자 대학교에 졸업한 마스터 코리안 전문가인 Ninh Thi Thuy석사가 강의하는 토픽II 실전모의고사 강좌이다
- 이 강좌는 실제 TOPIK 시험을 기반으로 하며 듣기-읽기-쓰기를 포함한 제5회의 시험 문제를 해결하기위한 가이드한다
- 학습 시간: 43강의 영상 (약 23시간)
- 43개의 강의 영상이 차례로 듣기-읽기-쓰기의 질문에 대한 답변을 안내한다\
- 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다
- 마스터 코리안의 토픽 전문가가 질문 유형을 자세히 분석하고 높은 점수를 얻기 위한 전략을 고안한다

 
학습 대상
- 마스터 코리안의 중급 강좌를 수료 하고 능력을 향상시키기 위해 계속 공부하고 싶은 사람
- 한국 기업 취업 준비 및 토픽 시험 준비하는 사람
- 토픽시험 준비를 위해 중급 어휘와 문법을 효과적인 방법을 아직 찾지 못 하는 사람
- 베트남인 강사의 강의를 듣고 내용을 철저히 이해하고 시험 문제와 문제 해결 전략을 이해하여 높은 점수를 얻기 위한 노력하는 사람

 
학습 목표
- 한국어 중급 문법과 어휘를 배우고 익히기
- 어휘, 문법 사용 능력 향상하고 TOPIK시험 효과적인 준비
- TOPIK 자격증 4급 쉽게 도달하고 한국어로 의사 소통하며 업무 잘 처리하고 소득을 향상
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필
- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사
- 하노이 대학교 한국어학과 학사
- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사
제자들에게 한마디
누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 
한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 
한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!
강의목록
 • [Bài 1 - Phần đọc] Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống [1~2] 23분 26초
 • [Bài 2 - Phần đọc] Chọn ngữ pháp có nghĩa tương tự [3~4] 28분 12초
 • [Bài 3 - Phần đọc] Chọn chủ đề của đoạn văn [5~8] 20분 09초
 • [Bài 4 - Phần đọc] Chọn nội dung giống với đoạn văn, biểu đồ [9~12] 44분 12초
 • [Bài 5 - Phần đọc] Sắp xếp thứ tự đoạn văn [13~15] 34분 59초
 • [Bài 6 - Phần đọc] Chọn biểu hiện đúng [16~18] 31분 24초
 • [Bài 7 - Phần đọc] Chọn biểu hiện + nội dung đúng [19~20] 22분 41초
 • [Bài 8 - Phần đọc] Chọn biểu hiện (tục ngữ) + suy nghĩ trọng tâm [21~22] 27분 00초
 • [Bài 9 - Phần đọc] Nắm bắt tâm trạng người viết + Chọn nội dung giống [23~24] 29분 39초
 • [Bài 10 - Phần đọc] Tìm tiêu đề của bài báo [25~27] 33분 39초
 • [Bài 11 - Phần đọc] Chọn biểu hiện đúng điền vào ô trống [28~31] 53분 21초
 • [Bài 12 - Phần đọc] Chọn nội dung giống [32~34] 33분 11초
 • [Bài 13 - Phần đọc] Chọn chủ đề của đoạn văn [35~38] 42분 02초
 • [Bài 14 - Phần đọc] Chọn vị trí đúng để điền câu vào [39~41] 26분 08초
 • [Bài 15 - Phần đọc] Nắm bắt tâm trạng của người viết + chọn nội dung giống [42~43] 26분 38초
 • [Bài 16 - Phần đọc] Chọn chủ đề đoạn văn + Chọn biểu hiện đúng [ 44~45] 25분 32초
 • [Bài 17 - Phần đọc] Chọn vị trí đúng để điền câu + Chọn nội dung giống [46~47] 21분 27초
 • [Bài 18 - Phần đọc] Tìm mục đích của đoạn văn + Chọn nội dung đúng + Tìm thái độ [48~50] 37분 15초
 • [Bài 19 - Phần nghe] Chọn tranh/ biểu đồ đúng [1~3] 23분 05초
 • [Bài 20 - Phần nghe] Chọn câu hội thoại tiếp theo [4~8] 24분 43초
 • [Bài 21 - Phần nghe] Chọn hành động tiếp theo [9~12] 28분 23초
 • [Bài 22 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng [13~16] 42분 24초
 • [Bài 23 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm [17~20] 48분 14초
 • [Bài 24 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đúng [21~22] 20분 25초
 • [Bài 25 - Phần nghe] Nắm bắt loại hình hội thoại + chọn nội dung đúng [23~24] 28분 15초
 • [Bài 26 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đúng [25~26] 24분 51초
 • [Bài 27 - Phần nghe] Nắm bắt ý đồ nhân vật + chọn nội dung đúng [27~28] 23분 52초
 • [Bài 28 - Phần nghe] Nắm bắt người tham gia hội thoại + chọn nội dung đúng [29~30] 32분 22초
 • [Bài 29 - Phần nghe] Nắm bắt suy nghĩ + thái độ của nhân vật [31~32] 28분 05초
 • [Bài 30 - Phần nghe] Chọn chủ đề + nội dung đúng [33~34] 27분 24초
 • [Bài 31 - Phần nghe] Nắm bắt loại hình hội thoại + chọn nội dung đúng [35~36] 32분 47초
 • [Bài 32 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + chọn nội dung đúng [37~38] 31분 32초
 • [Bài 33 - Phần nghe] Chọn nội dung có trước cuộc hội thoại + chọn nội dung đúng [39~40] 28분 39초
 • [Bài 34 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + chọn suy nghĩ trọng tâm [41~42] 31분 27초
 • [Bài 35 - Phần nghe] Nắm bắt lý do + chọn nội dung trọng tâm [43~44] 33분 18초
 • [Bài 36 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật (1) [45~46] 32분 53초
 • [Bài 37 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật (2) [47~48] 27분 03초
 • [Bài 38 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật [49~50] 32분 52초
 • [Bài 39 - Phần viết] Viết câu đúng theo dòng chảy của đoạn văn 28분 10초
 • [Bài 40 - Phần viết] Viết câu đúng điền vào chỗ trống 33분 17초
 • [Bài 41 - Phần viết] Viết đoạn văn theo thông tin có sẵn (200~300 chữ) 57분 40초
 • [Bài 42 - Phần viết] Viết đoạn văn theo chủ đề (600~700 chữ) 01시간 12분 50초
 • [Bài 43] Tổng hợp các dạng câu hỏi đề thi TOPIK II (Nghe/Đọc/Viết) 22분 05초
수강후기
0점 (0개)
별점을 선택해주세요
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 비즈니스 한국어 (천성옥 강사) - 24강
  비즈니스 한국어 (천성옥 강사) - 24강

  Cheon Seong Ok선생님 총 24강

  수강기간 : 90일

 • 좋아요 한국어 중급 1 (80강)
  한국어 중급 1 (80강)

  Kim Mi Sook선생님 총 80강

  수강기간 : 180일

 • 좋아요 한국어 중급 2 (80강)
  한국어 중급 2 (80강)

  Kim Mi Sook선생님 총 80강

  수강기간 : 180일

이 강좌의 관련 교재
 • TOPIK II 실전 모의고사
  TOPIK II 실전 모의고사

  비상교육천성옥

  금액 300,000 VND50% 150,000 VND

 • 비상교육
  Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina Thông Dịch Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH ANAM ELECTRONICS VIỆT NAM Phiên dịch viên tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH IYUNO VIỆT NAM Korean To Vietnamese Subtitling Editor
 • 비상교육
  Công ty TNHH Jaeyoung Vina Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn ( bộ phận chất lượng )
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LIFE ON CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC
 • 비상교육
  Công ty TNHH SAPPORO Vietnam [HCM-HN] Đại diện kinh doanh kênh GT biết Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ISCVINA Nữ Nhân viên Thư Ký Giám Đốc
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH PSL VINA Quản Lý Vận Hành Tiếng Hàn
 • 비상교육
  Nhà máy Sujin Việt Nam Phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH DONGDO ELECTRONICS HẢI PHÒNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH POMO QUỐC TẾ Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ (ICIC) Chuyên viên kinh doanh dự án xây dựng thành thạo tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LOTTE RENTAL (VIỆT NAM) Phiên dịch tiếng Hàn
 • 비상교육
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - ĐÀ NẴNG Giảng viên Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • 비상교육
  CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT - VNPT EPAY Trợ lý CEO kiêm phiên dịch viên Tiếng Hàn
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH LIFE ON Nhân Viên Thiết Kế Thương Hiệu (Graphic/Brand Designer)
 • 비상교육
  Công ty TNHH DSGLOBAL VINA Trưởng Phòng QC
 • 비상교육
  Công ty TNHH SG ELECTRONICS VINA Phiên dịch tiếng Hàn chuyên về Marketing
 • 비상교육
  CÔNG TY TNHH NCSOFT VIETNAM VISUAL STUDIO Project Manager (Korean Speaking)
 • 비상교육
  Công ty TNHH Alim Global Phiên dịch tiếng Hàn