Level Test - Master Korean
Level Test
Normal Test
Trang chủ
Câu /
형은 스물한 살입니다. 누나는 스물세 살입니다. 123
A
나이
B
날짜
C
이름
D
시간
Normal Test
Trang chủ
Câu /
형은 스물한 살입니다. 누나는 스물세 살입니다. 123
A
나이
B
날짜
C
이름
D
시간
Normal Test
Trang chủ
Câu /
형은 스물한 살입니다. 누나는 ___물세 살입니다. 123
A
나이
B
날짜
C
이름
D
시간
Normal Test
Trang chủ
Câu /
형은 스물한 살입니다. 누나는 ___물세 살입니다. 123
A
나이
B
날짜
C
이름
D
시간
Chúc mừng bạn đã hoàn thành kiểm tra! Cấp độ tiếng Hàn của bạn là Mức độ !
Kết quả làm bài
Thời gian hoàn thành
Trang chủ Kiểm tra lại
Gợi ý khóa học
Gợi ý khóa học MK Live
Gợi ý việc làm
Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean